Δικαιολογητικά

Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο:

 1. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 2018-2019

 2. Αδεια συμμετοχής σε τουρνουά

 3. Αδεια διεξαγωγής φιλικού αγώνα.

 4. Αδεια διεξαγωγής τουρνουά

 5. Αδεια συμμετοχής σε φιλικό αγώνα (μόνο για εκτός Νομού Κοζάνης ή Ελλάδας).

 6. Αναγνώριση Σωματείων (άρθρο 5 γενικών κανονισμών)


  Προσοχή: Το κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να βγει σε  πέντε (5) αντίτυπα.
  ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (άρθρο 5 γενικών κανονισμών)
  1. Αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης που επικυρώνει το Καταστατικό.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού .
  3. Βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών , ότι το Σωματείο γράφτηκε στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου και με ποιόν αύξοντα αριθμό .
  4. Δήλωση αποδοχής του Καταστατικού της Ένωσης και της Ε.Π.Ο.
  5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου .
  6. Έδρα και χρώματα ομάδας .
  7. Προϋπολογισμός – ισοσκελισμένος .
  8. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Σωματείο αριθμεί 20 (άρθρο 2 ν.2725/1999) τουλάχιστον τακτικά και 20 αθλούμενα μέλη και ονομαστική Κατάσταση αθλουμένων μελών .
  9. Ιδιόκτητο γήπεδο ή παραχώρηση γηπέδου για μια πενταετία .
  10. Νομιμοποίηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ( Το σωματείο δικαιούται , αφού συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις , σύμφωνα με το ‘άρθρο 8 του Νόμου 2725/1999 , να ζητήσει την παροχή Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α. μετά από τριετία ) .
 7. Επανεγγραφή Σωματείων

  Προσοχή: Το κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να βγει σε  πέντε (5) αντίτυπα.

  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ .

  1. Καταστατικό επικυρωμένο
  2. Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή
  3. Αποστολή στην Ε.Π.Ο. με διαβιβαστικό της Ε.Π.Σ.

 8. Συγχώνευση Σωματείων (άρθρο 7 των γενικών κανονισμών)

  Προσοχή: Το κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να βγει σε  πέντε (5) αντίτυπα.

  ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (άρθρο 7 των γενικών κανονισμών)
  1. Επίσημο αντίγραφο του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου αναφορικά με την αποδοχή της διάλυσης του , με σκοπό της συγχώνευσης του με άλλο .
  2. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου , αναφορικά με την σημείωση της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου για την διάλυση του στο Βιβλίο που τηρείται σ’ αυτό , κατά τις διατάξεις του άρθρου 85 του Αστικού Κώδικα .
  3. Νόμιμα επικυρωμένα : α) Καταστατικό του ΝΕΟΥ Σωματείου που ιδρύθηκε από την συγχώνευση , μαζί με β) Αντίγραφο της σχετικής Δικαστικής Απόφασης καθώς και γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί της εγγραφής του στο κατά τα ανωτέρω Βιβλίο Σωματείων ή α) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου στο οποίο συγχωνεύθηκε το ή τα άλλα Σωματεία μαζί με β) αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης με την οποία εγκρίνεται οι τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις στις διατάξεις του και γ) πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου κατά τα προαναφερόμενα .
  4. Ενημερωτικό από την Γ.Γ.Α.
  5. Τα παλιά Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας καθενός από τους ποδοσφαιριστές θεωρούνται από την τοπική Ε.Π.Σ. με σφραγίδα μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

 9. Μετονομασία Σωματείων (άρθρο 10 των γενικών κανονισμών )

  Προσοχή: Το κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να βγει σε  πέντε (5) αντίτυπα.

  ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ – ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ (άρθρο 10 των γενικών κανονισμών )

  1. Δικαστική Απόφαση

  2. Καταστατικό
  3. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι καταχωρήθηκε η αλλαγή στο Βιβλίο Σωματείων και
  4. Επίσημο αντίγραφο του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου , στην οποία έγινε δεκτή η αλλαγή της επωνυμίας .
  5. Ενημερωτικό από τη Γ.Γ.Α.

 10. Ίδρυση τμήματος ποδ/ρου ΣΑΛΑΣ ή Γυναικείου

  Προσοχή: Το κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να βγει σε  πέντε (5) αντίτυπα.

  ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔ/ΡΟΥ ΣΑΛΑΣ ή ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ .

  1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου για τη δημιουργία Τμήματος Ποδοσφαίρου ΣΑΛΑΣ ή ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου , εφόσον σ’ αυτό αναφέρεται η καλλιέργεια του Αθλήματος του Ποδοσφαίρου . Σε περίπτωση όμως που στο Καταστατικό αναφέρεται μόνο Ποδόσφαιρο Ανδρών , θα πρέπει προκειμένου να δημιουργηθεί Τμήμα Ποδοσφαίρου ΣΑΛΑΣ ή ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ να τροποποιηθεί νόμιμα και να αποσταλεί το τροποποιημένο Καταστατικό . .
  3. Δήλωση αποδοχής του Καταστατικού της Ένωσης και της Ε.Π.Ο.
  4. Έδρα και χρώματα ομάδας .
  5. Προϋπολογισμός – ισοσκελισμένος .
  6. Ιδιόκτητο γήπεδο ή παραχώρηση γηπέδου και βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή της Νομαρχίας για την καταλληλότητα του Γηπέδου ΣΑΛΑΣ.

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell